• 🪔 અધ્યાત્મ

  અવતારની લીલા અગમ્ય છે !

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  અવતારની પારલૌકિક દૃષ્ટિ અવતાર પાસે પોતાની પારલૌકિક દૃષ્ટિ હોય છે. અવતાર પાસે પોતાનું દિવ્યજ્ઞાન- ઉશદશક્ષય ઠશતમજ્ઞળ હોય છે અને અવતારની લીલા, અવતારનો વ્યવહાર આ પારલૌકિક[...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અવતારની લીલા અગમ્ય છે !

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  અવતારની આત્મગોપનલીલા પોતાના સ્વરૂપને ગુપ્ત રાખવાની ઘટના એટલે આત્મગોપન. ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કરીને આવે ત્યારે તેઓ પોતાના ભગવત્ સ્વરૂપને ગુપ્ત રાખે છે,[...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  અવતારની લીલા અગમ્ય છે !

  ✍🏻 શ્રી ભાણદેવ

  અવતારનો કેટલોક વ્યવહાર એવો હોય છે, કે જેને આપણે બુદ્ધિથી સમજી શકતા નથી. અવતારના વ્યવહારમાં ખાંચા જણાય છે. અવતાર એવો વ્યવહાર કરે છે કે જે[...]