• 🪔

  એક અજ્ઞાત યાત્રાની શરૂઆત

  ✍🏻 ડૉ. અનિલ દેસાઈ અને ડૉ. લતા દેસાઈ

  january 2015

  Views: 1600 Comments

  (નવેમ્બરથી આગળ...) તેઓ જાણતા હતા કે કેવી રીતે ટૂંકા જવાબ આપીને નાનાં બાળકોને પણ સમજાવી શકાય છે. અમારી પુત્રી ૮ થી ૧૭ વર્ષની વય દરમ્યાન [...]

 • 🪔

  એક અજ્ઞાત યાત્રાની શરૂઆત

  ✍🏻 ડૉ. અનિલ દેસાઈ અને ડૉ. લતા દેસાઈ

  november 2014

  Views: 1650 Comments

  લેખકો બાળરોગ-સ્ત્રીરોગ વિશેષજ્ઞ તથા સર્જન, (ભારત તથા અમેરિકા) છે જેઓ આદિવાસીઓની વચ્ચે સેવારત છે. સેવારુરલ હોસ્પિટલ, ઝગડિયા (જિલ્લો : ભરુચ, દક્ષિણ ગુજરાત) : મૂળ અંગ્રેજી [...]