• 🪔 પ્રાસંગિક

    બેલુર મઠમાં ઈશુ ખ્રિસ્તની પૂજા

    ✍🏻 સ્વામી ઓંકારેશ્વરાનંદ

    december 2018

    Views: 1500 Comments

    આવતીકાલે ઘણા મોટા પર્વનો દિવસ છે. આજે ઈશુ ખ્રિસ્તનો જન્મદિવસ છે. મઠમાં સંધ્યા આરતી પછી વિશ્રામકક્ષમાં એમની પૂજા અને આરતી થશે. ડૉ.કાંજીલાલ કોલકાતાથી ફળમૂળ વગેરે [...]