• 🪔 દિપોત્સવી

  નારી અને હિંદુધર્મની મઠપ્રણાલી

  ✍🏻 બ્રહ્મચારિણી આશા

  November 2001

  Views: 170 Comments

  રામકૃષ્ણ મિશન, સિસ્ટર નિવેદિતા વિદ્યાલય, કલકત્તાના તત્કાલીન સૅક્રેટરી બ્રહ્મચારિણી આશાજીના Vedanta Kesari : The Holy Mother Birth Centenary Number - July 1954માં ‘Women and Hindu [...]

 • 🪔

  નારીઓ અને ભારતીય સંન્યાસ

  ✍🏻 બ્રહ્મચારિણી આશા

  may 2014

  Views: 1850 Comments

  બ્રહ્મચારિણી આશા-સંન્યાસ દીક્ષા લીધા પછી પ્રવ્રાજિકા મુક્તિપ્રાણાના નામે જાણીતાં બન્યાં. તેઓ શ્રીસારદા મઠનાં પ્રથમ જનરલ સેક્રેટરી હતાં. જુલાઈ ૧૯૫૪માં ‘વેદાંત કેસરી’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ એમના અંગ્રેજી [...]

 • 🪔

  નારીઓ અને ભારતીય સંન્યાસ

  ✍🏻 બ્રહ્મચારિણી આશા

  april 2014

  Views: 1480 Comments

  બ્રહ્મચારિણી આશા-સંન્યાસ દીક્ષા લીધા પછી પ્રવ્રાજિકા મુક્તિપ્રાણાના નામે જાણીતાં બન્યાં. તેઓ શ્રીસારદા મઠનાં પ્રથમ જનરલ સેક્રેટરી હતાં. જુલાઈ ૧૯૫૪માં ‘વેદાંત કેસરી’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ એમના અંગ્રેજી [...]