• 🪔 શાસ્ત્ર

    શ્રીમદ્ ભાગવત માહાત્મ્ય

    ✍🏻 ડોંગરેજી મહારાજ

    august 2012

    Views: 3460 Comments

    શ્રીમદ્ ભાગવત એ પરમહંસોની સંહિતા છે. ભાગવત એ મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવાનું સરળ સાધન છે. ભાગવત એ ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે. ભાગવતનો મનથી આશ્રય કરશો તો [...]