• 🪔 ઇતિહાસ સંશોધન

  સિંધુલિપિનો વિવરણ-ઉકેલ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ

  ✍🏻 સ્વામી મુખ્યાનંદ

  October 2001

  Views: 210 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ઠ સંન્યાસી સ્વામી મુખ્યાનંદજી મહારાજ સુખ્યાત લેખક તરીકે જાણીતા છે અને એમણે અનેક મૌલિક ગ્રંથોનું સર્જન કર્યું છે. મે, ૨૦૦૧ના ‘વેદાંત કેસરી’માં મૂળ [...]

 • 🪔

  ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના-૩

  ✍🏻 સ્વામી મુખ્યાનંદ

  June 1993

  Views: 910 Comments

  (ગતાંકથી ચાલુ) (‘ગાયત્રી મંત્ર’નું જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે, એવું વેદના બીજા કોઈ પણ મંત્રનું નથી. લેખક પોતે એક મહાન વિદ્વાન છે. આ ગૂઢ સૂત્રનું તેઓશ્રી [...]

 • 🪔

  ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના-૨

  ✍🏻 સ્વામી મુખ્યાનંદ

  May 1993

  Views: 930 Comments

  (ગતાંકથી ચાલુ) (‘ગાયત્રી મંત્ર’નું જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે, એવું વેદના બીજા કોઈ પણ મંત્રનું નથી. લેખક પોતે એક મહાન વિદ્વાન છે. આ ગૂઢ સૂત્રનું તેઓશ્રી [...]

 • 🪔

  ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના

  ✍🏻 સ્વામી મુખ્યાનંદ

  April 1993

  Views: 780 Comments

  (‘ગાયત્રી મંત્ર’નું જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે, એવું વેદના બીજા કોઈ પણ મંત્રનું નથી. લેખક પોતે એક મહાન વિદ્વાન છે. આ ગૂઢ સૂત્રનું તેઓશ્રી ખૂબ રહસ્યપૂર્ણ [...]