• 🪔 ચિંતન

  શાંતિ કેવી રીતે મળે?

  ✍🏻 પ્રા. ડૉ. રક્ષાબહેન પ્ર. દવે

  october 2016

  Views: 550 Comments

  ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ।। [...]

 • 🪔 બાલ ઉદ્યાન

  દે તાલ્લી !

  ✍🏻 પ્રા. ડૉ. રક્ષાબહેન પ્ર. દવે

  september 2016

  Views: 530 Comments

  એક હતા શિયાળભાઈ. બહુ રંગીલા. ઈ શિયાળભાઈને આવી ટેવ : વાત કરે ત્યારે વારેઘડીએ ‘દે તાલ્લી, દે તાલ્લી’ એમ કહ્યા કરે. મિત્રોને કહે, ‘ભઈલા આજે [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  અવતારવાદનાં ત્રણ રહસ્યો

  ✍🏻 પ્રા. ડૉ. રક્ષાબહેન પ્ર. દવે

  july 2016

  Views: 560 Comments

  ‘અવતારવાદ’ જેટલો આશ્વાસક છે તેટલો જ પ્રેરક પણ છે. કવિઓ કવિતા કરે છે કે હે ભગવાન! હવે અવતાર ન લઈશ કારણ કે તારા અવતારને ભરોસે [...]