• 🪔 પ્રેરણા

  તમારા જ જેવા...-૨

  ✍🏻 ચંદુભાઈ ઠકરાલ

  august 2012

  Views: 1290 Comments

  આપણી મનોવૃત્તિની બીજી બાજુનો ખ્યાલ આપતાં કવિ કહે છેઃ Doubting that they themselves possessed, The strength and skill for every Uncertain of the truths, they [...]

 • 🪔 પ્રેરણા

  તમારા જ જેવા...-૧

  ✍🏻 ચંદુભાઈ ઠકરાલ

  july 2012

  Views: 1290 Comments

  ઈશ્વરે મનુષ્યના સ્વભાવનું નિર્માણ બે પ્રકારનું કર્યું છે. (૧) લઘુતાગ્રંથિવાળો સ્વભાવ અને (૨) ગુરુતાગ્રંથિવાળો સ્વભાવ. લઘુતાગ્રંથિવાળા લોકો હંમેશાં પોતાની અંદર કાંઈક ખૂટે છે, એવી ગ્રંથિ, [...]

 • 🪔 સંવાદ

  આજે અને આવતી કાલે

  ✍🏻 ચંદુભાઈ ઠકરાલ

  February 2012

  Views: 400 Comments

  કોઈ પણ કાર્ય ક્યારે કરવું અને ક્યારે ન કરવું, એ વિશે આપણા મનમાં સતત ગડમથલ ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. કવિઓ અને સંતો એમાં આપણને [...]